4 giờ
Thời gian chuyến
10/10
Độ năng động

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).