1.Chọn Tour

 

2. Kiểm tra các Tour đã chọn

 

3. Trang thanh toán

 

4. Tại trang thanh toán sẽ có các phương thức thanh toán và sau khi hoàn thành thanh toán, bạn sẽ được trả về trang thanh toán thành công. Nếu bạn thanh toán thành công nhưng lại được trả về trang thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ email code@anhviettourist.com để được trợ giúp.