1. Login vào giao diện đăng nhập cho đại lý

 

2. Đặt Tour như bình thường sau khi đã login

 

3. Truy cập vào giỏ Tour và đến trang thanh toán (nếu đã đăng nhập thì phần thanh toán sẽ chỉ có phần book Tour cho đại lý)